صدای مشتری

مشتري محترم، واحد ارتباط با مشتري (CRM)شركت توسعه صنعتی مهریزان به صورت شبانه روز منتظر شنيدن نظرات شماست. تا پس از دريافت آن حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت پيگيري و دريافت شرح نظر با شما تماس حاصل مي نمايد.

واحد مخاطب (*)