درخواست نمایندگی
نام و نام خانوادگی (*)
فیلد فوق میبایست پر گردد
نام مکان تجاری
فیلد فوق میبایست پر گردد
کشور
فیلد فوق میبایست پر گردد
استان (*)
فیلد فوق میبایست پر گردد
آدرس کامل (*)
فیلد فوق میبایست پر گردد
مساحت تقریبی مکان تجاری (متر مربع) (*)
فیلد فوق میبایست پر گردد
مالکیت
ورودی نامعتبر
حوزه فعالیت (*)
ورودی نامعتبر
سابقه فعالیت
ورودی نامعتبر
تمايل به همكاري در زمينه های (*)
ورودی نامعتبر
نحوه تماس:
تلفن (*)
فیلد فوق میبایست پر گردد
دورنگار
فیلد فوق میبایست پر گردد
آدرس الکترونیک (*)
Invalid email address.
مطالب تکمیلی
ورودی نامعتبر
(*)
  بازآوری
ورودی نامعتبر
  

Contact Us

Address: No 2-Kaj Alley-Jalal St-No 22 st (Nakh Zarrin)-8th km of Karaj special road-Tehran - Iran

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : +98 21 44545700-5

Fax: +98 21 44545706